Regulamin

Regulamin

Regulamin warunków współpracy pomiędzy biurem tłumaczeń Slavis i jego partnerami w zakresie realizowanych przez biuro tłumaczeń pisemnych i usług towarzyszących.

Slavis - regulamin

Regulamin warunków współpracy

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy SLAVIS Sp. z o.o. ul. Jeleniowska 177, 25-550 Kielce (adres korespondencyjny ul. Jeleniowska 177, 25-550 Kielce), NIP 9591972632, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zlecającym w zakresie usług realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zlecającego.
  2. Wykonawca i Zlecający mogą ustalić odrębne zasady współpracy w odniesieniu do konkretnego zlecenia lub stałej współpracy wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Składanie zamówień

  1. Zamówienia mogą być składane poprzez formularz zamówienia na stronie Wykonawcy, e-mailem, telefonicznie lub osobiście. W każdym przypadku niezbędne jest ostateczne przesłanie zlecenia e-mailem z adresu firmowego Zlecającego.
  2. Skorzystania z formularza na stronie Wykonawcy i podanie swojego adresu e-mail przez Zlecającego oznacza jego zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Zamówienie winno zawierać informacje na temat ustalonego zakresu tłumaczenia, terminu realizacji i ostatecznej ceny, a także dane Zlecającego niezbędne do wystawienia faktury, jeśli zachodzi potrzeba jej wystawienia.
  4. W treści zamówienia powinno znaleźć się oświadczenie Zlecającego, że zapoznał się z Regulaminem (dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy: http://slavis.net/regulamin) i akceptuje jego warunki.
  5. Zamówienie przyjmuje się za przyjęte do realizacji z chwilą wysłania z adresu firmowego Wykonawcy na adres Zlecającego e-maila potwierdzającego przyjęcie zlecenia. Od tego momentu zaczyna upływać czas realizacji tłumaczenia, jeśli został on określony w jednostkach czasu (godziny, dni itp.).
  6. O ile nie ustalono inaczej, czas tłumaczenia odnosi się do dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo przyjętych za wolne od pracy.
 3. Realizacja zamówień

  1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przyjęte zamówienie z najwyższą starannością z uwzględnieniem wszystkich ustaleń dokonanych wspólnie ze Zlecającym.
  2. W przypadku tłumaczeń przeznaczonych do publikacji Zlecający jest zobowiązany do uprzedzenia o tym Wykonawcę, a także do zlecenia dodatkowej weryfikacji, która jest płatna i której koszt wynosi 50% ustalonej ceny za tłumaczenie.
  3. Tłumaczenia pisemne, choć wykonywane z najwyższą starannością, są "tłumaczeniami surowymi". Przed planowaną publikacją, rozpowszechnianiem w mediach lub w jakiejkolwiek innej formie (czy to w formie papierowej czy elektronicznej) powinny zostać poddane profesjonalnej weryfikacji i korekcie.
  4. Jeśli realizacją jednego zlecenia ma zająć się więcej niż jeden podwykonawca (tłumacz), na przykład za względu na duży wolumen przypadający na krótki termin realizacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zlecającego przed potwierdzeniem zamówienia. Jednocześnie Zlecający, który zostanie o tym poinformowany, w takim przypadku akceptuje możliwość występowania różnic i braku spójności w tłumaczeniu zrealizowanym przez więcej niż jedną osobę.
  5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację dokonanych ustaleń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym Zlecającego i wspólnie podejmą decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.
  6. Zamówienie uważa się za zrealizowane po udostępnieniu przetłumaczonych materiałów Zlecającemu przez Wykonawcę za pośrednictwem e-maila, udostępnionego konta FTP, odsyłacza do pobrania ze wskazanej strony internetowej, przekazaniu ich osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  7. Możliwości dostarczenia dokumentów za pośrednictwem firmy kurierskiej są ograniczone do firm, z którymi współpracuje Wykonawca.
 4. Realizacja tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych)

  1. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych poświadczonych przez tłumacza przysięgłego (tzw. przysięgłych) regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
  2. Zrealizowane tłumaczenie poświadczone Wykonawca odsyła do Zlecającego e-mailem (skany) i/lub pocztą bądź kurierem (oryginały opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego).
  3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieterminowe dostarczenie oryginałów tłumaczeń leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Odstąpienie od umowy

  1. Zlecający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W takim przypadku jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia do momentu odstąpienia od umowy.
  2. Za czas odstąpienia od umowy uznaje się czas otrzymania przez Wykonawcę e-maila z zawiadomieniem o tym fakcie, wysłanego z adresu firmowego Zlecającego. Wykonawca powinien wówczas przedstawić najpóźniej następnego dnia roboczego rezultaty wykonanych do tego czasu prac wraz z rachunkiem za ich wykonanie.
  3. Wykonawca może w każdej chwili odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, jeśli w ramach ustaleń Zlecający miał wpłacić część należności przed zakończeniem realizacji zlecenia i nie zrobił tego w umówionym terminie. W takim przypadku Wykonawca ma prawo obciążyć Zlecającego wszystkimi kosztami wykonanych do czasu odstąpienia od umowy prac związanych z realizacją zlecenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zlecającemu rezultatów pracy wykonanej do tego czasu.
  4. Wykonawca może odstąpić od umowy, nie ponosząć żadnych konsekwencji, jeśli w trakcie realizacji zlecenia odkryje, że tekst przekazany do tłumaczenia zawiera treści naruszające prawo. W takim przypadku Zlecający zostanie obciążony wszystkimi kosztami wykonanych do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę prac związanych z realizacją zlecenia.
  5. Obie strony w równym stopniu mają prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji lub obustronnego ustalenia nowych warunków realizacji wykonywanego zlecenia, jeśli ich wywiązanie się z ustalonych obowiązków jest utrudnione lub uniemożliwione przez wystąpienie okoliczności o charakterze siły wyższej, tj. strajków, blokad, powodzi, trzęsienia ziemi, długotrwałego zaniku energii elektrycznej, zamachów terrorystycznych, epidemii lub chorób zakaźnych.
 6. Brak realizacji lub nienależyte wykonanie usługi

  1. Zamówienie uważa się za wykonane nienależycie, jeśli nie zostało dostarczone w ustalonym terminie lub nie zostało wykonane na odpowiednim poziomie fachowym.
  2. Zlecający ma prawo do zgłaszania reklamacji do 7 dni po zrealizowaniu zlecenia (patrz pkt. 6 pod "3. Realizacja zamówień"). Może to zrobić wyłącznie w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem poczty lub e-mailem. Ewentualne rozpatrywanie i realizowanie reklamacji po tym czasie będzie się odbywało odpłatnie.
  3. Zgłoszenie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej, a także zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem i precyzyjnie wskazanymi błędami. Uwagi w zgłoszeniu powinny być ścisłe i konkretne i dotyczyć wyłącznie błędów powstałych z winy tłumaczącego.
  4. W ramach reklamacji mogą być zgłaszane błędy ortograficzne, gramatyczne i merytoryczne oraz pominięte w trakcie tłumaczenia fragmenty tekstu. Reklamacji nie podlega stylistyka tłumaczenia, układ i formatowanie dostarczonych dokumentów, a także nomenklatura zastosowana w tłumaczeniu, o ile jest poprawna i o ile Zlecający nie przekazał wraz ze zleceniem własnej terminologii z prośbą o jej użycie i nie została ona zastosowana podczas tłumaczenia.
  5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wad i błędów w określonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze i nie dłuższym niż 1/10 czasu realizacji zlecenia, o ile obie strony wspólnie nie ustalą inaczej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyłączności w dokonywaniu wszelkich korekt i usuwaniu błędów.
  6. Jeżeli stwierdzonych wad w zamówieniu nie można usunąć, Zlecającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 25% wynagrodzenia netto ustalonego za dane zlecenie. Jeśli wady mają charakter wad istotnych, wymieniona kara umowna może wynieść do 50% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację zlecenia.
  7. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia zamówienia Zlecający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% kwoty netto wynagrodzenia ustalonego za dane zlecenie za każdy dzień roboczy zwłoki. Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu jest ograniczona do kwoty równej 25% wartości netto zamówienia.
  8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do 50% wysokości należnego za nie wynagrodzenia netto, o ile zamówione tłumaczenie nie było przeznaczone do publikacji i Zlecający nie zlecił dodatkowych, płatnych usług niezbędnych w takim przypadku (patrz pkt. 3 pod "3. Realizacja zamówień"). W przeciwnym razie odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do 100% wysokości wynagrodzenia netto należnego za realizację danego zamówienia.
  9. Na poczet odszkodowania (pkt. 8) zaliczane są kary umowne, o których jest mowa w pkt. 7.
  10. Złożenie reklamacji nie daje podstawy do odmowy zapłaty należności za wykonane zamówienie, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć lub opóźnić. Ponadto będzie ono mogło być uwzględnione tylko wtedy, gdy nie został przekroczony termin płatności za zrealizowane zamówienie.
 7. Klauzula poufności

  1. Wykonawca zachowa poufność wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu przez Zlecającego na potrzeby realizacji zamówienia. Informacje te mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym nad jego realizacją w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
  2. Zlecający i Wykonawca są zobowiązani do zachowania poufności co do cen i warunków realizacji zamówienia.
  3. Dodatkowo na potrzeby polityki prywatności i poufności danych przetwarzanych na stronie slavis.net został sporządzony załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie internetowej Wykonawcy: Polityka prywatności – Załącznik nr 1 Regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  2. W przypadku sporów właściwym będzie sąd właściwy dla Wykonawcy.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Slavis ISO

Nasze biuro tłumaczeń tłumaczy zgodnie z wymogami normy ISO 17100:2015, najwyższego standardu dla usług tłumaczeniowych.